Every great achiever is inspired by a great mentor

Cô Nguyễn Thị Mai Khanh

Cô Nguyễn Thị Mai Khanh

Cử Nhân, Đại Học Melbourne, Úc Hơn 2 năm kinh nghiệm ngành khoa học Vũ…
  • Cử Nhân, Đại Học Melbourne, Úc
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm ngành khoa học Vũ Trụ và giảng dạy về Rô-Bốt
  • Kinh nghiệm giảng dạy Test prep
Call Now Button